Chuyện Rừng Xanh tập 1

Tác giả: Rudyard Kipling

Nhà xuất bản Nhã Nam & Hội Nhà Văn ấn hành

Giọng đọc:Đỗ Trung Hậu