Huyền Thoại Mở Đất

Tác giả: Trần Hiền Ân

Nhà xuất bản Trẻ ấn hành

Giọng đọc: Trung Kiên