Mùa Hè Thơ Ấu

Tác giả: Nguyễn Thị Châu Giang

Nhà xuất bản Trẻ ấn hành

Giọng đọc: Trung Kiên