Chuyện Rừng Xanh tập 2

Tác giả: Rudyard Kipling

Nhà xuất bản Văn Học & Công Ty Nhã Nam ấn hành

Giọng đọc: Đỗ Trung Hậu