1001 Đạo Lý Lớn Trong Những Câu Chuyện Nhỏ 

Tác giả: Ngọc Khánh 

Nhà xuất bản Mỹ Thuật ấn hành 

Giọng đọc: Ngoc Hân