Khát Vọng Và Ước Mơ

Tác giả: Nhiều tác giả

Nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2010

Giọng đọc: Lê Khắc Quỳnh Anh