Đời ta sống được bao nhiêu?
Hãy sống vui vẻ, làm điều thiện tâm
Giúp nhau xoá bỏ sai lầm
Tìm về Chánh Pháp… âm thầm cùng tu!

Đừng nên gây oán ghét thù
Tạo thêm nghiệp xấu… cho dù khổ đau
Hãy Tu Chỉnh Sửa cho mau
Nghiệp xưa trả hết… mai sau an nhàn.

Luân hồi nạn kiếp trần gian
Thiếu nợ phải trả, khóc than ích gì
Tìm về với cõi Từ Bi
Thân tâm an lạc… xấu đi tốt về.

Bụi trần bao phủ bốn bề
Thành tâm gội rửa, Bồ Đề chuyển giao
Lòng tin Phật Pháp càng cao
Đời càng hạnh phúc… dạt dào niềm vui…!

(ST)