Không ai làm ta ô nhiễm
Không ai cho ta trong sạch
Sạch dơ cũng do chính mình
Dơ sạch tâm ta quyết định.

Mỗi khi nói ra điều gì
Hòa ái hay là điêu ngoa
Mỗi khi làm một việc chi
Tốt đẹp hay là gian ác.

Đều do tâm ta tạo tác
Nếu tâm sáng suốt tịnh thanh
Lời nói chân thành dễ thương
Hành động thơm hương đạo đức.

Nếu tâm tham sân bất chánh
Lời nói thô lỗ chua chanh
Hành động sát đạo tà dâm
Tốt xấu đều do tâm tạo.

Đời ta do ta làm chủ
Mỗi niệm tỉnh giác siêng tu
Lời nói việc làm chân chánh
An lạc hạnh phúc thiên thu.

(ST)