Tôi dốc lòng tầm đạo đã lâu

Ngày đêm thổn thức mãi lo âu

Liệu toan đạo cả cho tròn vẹn

Nay gặp đạo chơn rất nhiệm mầu

Tầm đặng minh sư Ngài chỉ điểm

Chơn truyền khẩu thuyết thật cao sâu

Từ nay cố gắng chuyên tu niệm

Chắc thấy Như Lai, khỏi vọng cầu.

Tứ Kệ Tĩnh Tâm
​Nguồn: Ánh Nhiên Đăng