Thân ơi, tâm đã xuất gia rồi, 
Dứt lòng luyến ái với đời thôi,
Chớ mãi lôi thôi cùng sanh tử, 
Thân ở tại gia, tâm xuất gia.

Thân ơi, tâm đã xuất gia rồi
Xuất lìa tham ái, lìa sân si,
Xuất lìa ngã mạn, lìa chấp thủ, 
Xuất khỏi vô minh, tâm xuất gia.

Dạo trong sanh tử thế đủ rồi,
Luân hồi thêm nữa cũng vậy thôi 
Tham sân si mãi rồi chỉ khổ 
Nhổ gốc luân hồi lẹ, tâm ơi!

Chớ rời giới hạnh, nhớ phản quan 
Nội tâm chánh niệm, định vững vàng 
Tỉnh giác chiếu soi năm thủ uẩn
Giới Định Tuệ này thoát tử sanh.

Chớ buông lơi Trí về năm uẩn 
Trí này đâm thủng lưới vô minh,
Trí này tẩy dục, tham, sân, mạn 
Cửa vào bất tử rộng thênh thang.

Tỉnh giác nhìn vào dòng cảm giác,
Sẽ nhìn thấy rỏ tham sân si.
Tẩy sạch dục tham trong tâm trí
Thâm sâu trầm lặng, ý chẳng hành.

Đi, đứng, ngồi, nằm, tâm lặng yên 
Nói, nín, thấy, nghe, chẳng nhiễm trần
Xuất gia, tâm tịnh, tham sân diệt,
Xuất khỏi vô minh – tâm xuất gia.

Chơn Tín Toàn