TẶNG NỮ TIẾT TRINH

Khen thay thục nữ chốn đô thành

Mà lại phụ phàng mái tóc xanh

Niên thiếu chẳng ham mùi thế sự

Đào tơ không nhiễm mến duyên tình

Chay trường đáp nghĩa ơn cha dưỡng

Giới hạnh trả đền đức mẹ sinh

Phận gái vẹn tròn theo nẻo chánh

Lánh vòng ân ái luyện tâm kinh.

TÚ XƯƠNG TIẾP HỌA

Con gái nhà ai dáng thị thành

Má hồng nỡ phụ cái xuân xanh

Lạt mùi son phấn, say mùi đạo

Mở cánh Từ bi, khép cánh tình

Ấy hẳn đã đành nơi tịnh cảnh

Chẳng còn bận bịu kiếp phù sinh

Quý thay thục nữ hồng nhan thế

Quyết cắt tóc thề, với quyển kinh.

VÔ DANH HỌA TIẾP

Mến chốn am mây lánh thị thành

Lấp vùi son phấn vẻ xuân xanh

Liễu bồ theo dõi đường Tiên Phật

Trăng gió đâu ham mối nợ tình

Học đạo đưa qua bờ giác ngạn

Dắt người cho đến cõi trường sanh

Thương đời tài sắc bao nhiêu lụy

Dâu bể cuộc cờ luống hãi kinh…

PHAN LONG GIANG TIẾP HỌA

Hạ nguơn nháo nhúc gái kinh thành

Mộ đạo Từ bi lúc tuổi xanh

Bận kiếp trần duyên e lỡ bước

Mến đời tục lụy sợ sa tình

Giộng chuông hướng thiện đền ơn dưỡng

Lần chuỗi Bồ-đề đáp nghĩa sanh

Khổ hạnh thành tâm tầm giác ngộ

Độ cùng đồng loại thoát đời kinh.

GN. TIẾP HỌA LẠI

Tuổi xuân chẳng nhiễm mến đô thành

Nay đến cửa thiền gởi tóc xanh

Chẳng phải buồn duyên hay tủi phận

Bởi ham đạo đức giải dây tình

Quyết lòng thoát khỏi vòng cương tỏa

Bền chí một lòng cứu chúng sanh

Nên mới xả thân cầu diệu pháp

Đêm ngày trì giữ chữ tâm kinh.

HL. TIẾP HỌA

Ngán nỗi phồn hoa mộng dệt thành

Tầm tu nào ngại tuổi đầu xanh

Lên đường giải thoát ly nhà tục

Nhẹ gót chơn không ném gánh tình

Vặc vặc soi trong gương đức hạnh

Lâng lâng phủi sạch nợ phù sanh

Tâm thanh trí sáng hằng an lạc

Thư thả ngày ngày chuyển tạng kinh.