Thành là kết quả, bại tan tành

Bại cũng là bài học rất nhanh

Thành nếu dễ duôi, thành sẽ bại

Bại mà kiên cố, bại sau thành

Thành là cửa mở nên công nghiệp

Bại vốn trường khai luyện chí mình

Thành nếu gian tà, thành chẳng đúng

Bại mà danh dự, đáng anh hùng.

Nguồn: Ánh Nhiên Đăng