Khám ngục mênh mông giữa cõi hồng

Nhốt người hành phạt ở bên trong

Sắc tài nhủng nhẳng như xiềng trói

Danh lợi đu đưa thể cột còng

Đau khổ bơi bơi kỳ cá chậu

Sầu bi quạt quạt cánh chim lồng

Đời đời kiếp kiếp không ngưng dứt

Sao chẳng tìm đường thoát lưới gông?

Nguồn: Ánh Nhiên Đăng