Người biết tu tâm, nên người hiền thiện.
Người biết tu tâm, nên trong gia đình trên thuận dưới hòa.

Người biết tu tâm, xóm, làng hòa thuận gắn bó không có rầy rà kiện cáo.
Thế giới tu tâm, thế giới không có chiến tranh, tương tàn tương sát lẫn nhau.

Phật tử tu hành bị thối chuyển, vì không biết tu tâm.
Con người có Tu Tâm, mới trở nên hiền từ.

Gia đình có Tu Tâm, thân tộc mới được hạnh phúc.
Quốc gia có Tu Tâm, nước nhà mới có thạnh trị.

Nhơn loại có Tu Tâm, thế giới mới được hòa bình
Phật tử có Tu Tâm, mới mau thành đạo chứng quả.


(HT. Thích Thiện Hoa)

Bài liên quan