Khuyên người giữ dạ rán cần tu

Giới luật rèn trau vẹt ngút mù

Bền chí gắng tu cho trọn kiếp

Sau về Lạc cảnh hưởng ngàn thu.

Cuộc đời giả tạm chẳng bền lâu

Tuổi mới xuân xanh kế bạc đầu

Vạn vật vô thường không chắc thật

Muôn hình tiêu họa có gì đâu

Tỉnh mơ hồn điệp đừng say đắm

Thức giấc mê ly chớ vọng cầu

Khuyên hỡi khách trần mau giải thoát

Tu hành thấu đạt lý cao sâu.

Khuyên người giữ dạ ráng cần tu

Giới luật rèn trau vẹt ngút mù

Bền chí gắng tu cho trọn kiếp

Sau về Lạc cảnh hưởng ngàn thu.

Tứ Kệ Tĩnh Tâm
Nguồn: Ánh Nhiên Đăng