Trường hát nhân sanh cứ diễn trò

Hơn thua cao thấp mặc so đo…

Thông minh tài trí trang anh dũng

Dại dột ngu si cũng một gò

Sống tạo lợi danh cùng phú quý

Thác rồi hóa đất cũng xương tro

Chỉ còn tội phước đem theo đặng

Thưởng phạt công bình khỏi sợ lo.

Tứ Kệ Tĩnh Tâm
Nguồn: Ánh Nhiên Đăng