Thế giới ba ngàn bọt nước xao….
Mênh mông biển cả vạn lối vào
Trăm ngàn sông nhỏ đều ra biển
Dòng nước trôi qua…qua mãi sao?

Thế giới ba ngàn đầy đau khổ
Bao la vạn hữu hiện muôn màu
Trăm ngàn cay đắng từ mê niệm
Muôn kiếp luân hôi… hồi chuyển mau.
 

Thế giới ba ngàn thể pháp thân
Vô biên vọng tưởng vốn khách trần
Trăm ngàn điên đảo đều là huyển
Vô niệm hồi quang… quang lý chân.
 

Thế giới ba ngàn chẳng vấn vương
Chơn như bản thể tánh viên thường
Trăm ngàn diệu dụng từ chơn thể
Vô nghiễm vô phiền chính cố hương.

(ST)