Viếng chùa, lễ Phật đầu Xuân – Gia đình phúc lộc, an lành quanh năm. Phật- Ngài đức rộng từ tâm – Chứng lời khấn nguyện âm thầm của con.

Vè Xuân

Thích Phước Tiến

Theo Phật Pháp Ứng Dụng