Một số người quan điểm: Tượng Phật bằng bê tông cốt thép, bằng gạch đá hay bằng gỗ vô tri vô giác, có gì mà ta phải quỳ lạy, tôn kính?

Đó là họ chưa hiểu ý nghĩa của tượng Phật hoặc họ có đồ phỉ báng Đức Phật và làm lay động lòng tin của người Phật tử vào tôn giáo của mình.

Trích bài giảng: Hình Tượng Đức Phật Nói Lên Điều Gì

Bài liên quan