Vọng tâm đối cảnh mê mờ
Chơn tâm đối cảnh bên bờ giác tri
Lúc hạnh phúc, lúc phân ly
Tâm ta soi sáng mấy khi đau buồn

Vọng tâm tham chấp lợi danh
Chơn tâm thấu rõ sắc thanh vô thường
Nhân sanh lắm cảnh đoạn trường
Từ bi tran trải tình thương muôn loài

Vọng tâm bỉ ngã đấu tranh
Chơn tâm tự tánh an lành thế nhân
Lòng trần bám bụi đầy vơi
Chơn tâm bụi bám rồi rơi chẳng màn

Vọng tâm cứ nghĩ sống đời
Chơn tâm giác tỉnh, thời giờ qua mau
Vọng tâm trôi nỗi khổ đau
Chơn tâm thanh tịnh đạo màu chiếu soi

Thích Pháp Trí