“Điều tôi muốn biết trước tiên không phải là bạn đã thất bại ra sao, mà bạn đã chấp nhận nó như thế nào”

Bí quyết thành công - thất bại

Bí quyết thành công - thất bại

Ảnh: Khánh Hy