Cổ nhân cũng đã nói gieo nhân nào gặt quả ấy, có gieo hạt giống yêu thương mới mong gặt được hoa trái yêu thương, khi ta giúp đỡ người khác thì cũng như là chúng ta đang tự giúp mình vậy. Đã là con người thì cũng không ai hoàn thiện cả, quan trọng là biết sống thế nào cho xứng là người. Cuộc sống vốn không hoàn hảo, nó được ví như chiếc bình với vết rạn nứt. Có người chẳng biết làm gì với chiếc bình nứt, ngược lại có người biết tận dụng điểm bất toàn ấy làm nên việc rất giá trị.

Trích trong bài giảng: Tài sản là của 5 nhà