CHỮ THỜI

Thời xưa đạo đức thấy mà ham

Thời thế hôm nay quá chán nhàm

Thời buổi chiến tranh vì tánh ác

Thời nay đau khổ bởi lòng tham.

CHỮ LỢI và NGHĨA

Lợi ánh vàng kho nhiều kẻ chọn

Nghĩa như ngọc ẩn ít người thông!

Lợi quyền danh ảo đời tranh đấu

Nghĩa dẫn người lên nấc đại đồng.

Nguồn: Ánh Nhiên Đăng