CHỮ NHẪN

Nhẫn là quý báu tự xưa nay

Học đạo cần nên chí nhẫn hòai

Đời loạn khá tu gìn nhẫn nhục

Đạo thành cũng bởi nhẫn hòa dai

Trăm năm tạc sử lòng kiên nhẫn

Ngàn kiếp lưu danh nhẫn ấy tài

Khuyên hỡi ai ai nên nhẫn nại

Nhẫn hòa là quý, chí đừng sai.

CHỮ NHỊN

Nhịn điều sỉ nhục tấm thân yên

Nhịn việc hơn thua tránh lụy phiền

Nhịn kẻ thiểu căn lòng đại độ…

Nhịn mầm dục vọng đắc Thần Tiên.

CHỮ NHỤC

Nhục tiếng hơn thua có hại gì?

Nhục là sửa tánh diệt sân si

Nhục trau tâm đạo cho bền chí

Nhục ấy cũng là mức cử thi.

Tứ Kệ Tĩnh Tâm
Nguồn: Ánh Nhiên Đăng