Nhất thiếu thông hề sự lý minh

Nhất tâm khai ngộ chuyển mê tình

Nhất thừa biệt tướng Như Lai hiển

Nhất tán vạn thù tận ý kinh

Nhất thiết độ nhân đăng bỉ ngạn

Nhất từ nhẫn nhục thị vô sinh

Nhất trần bất nhiễm đồng chư Phật

Nhất thiết giai không tổng đắc thành.

Nguồn: Ánh Nhiên Đăng