Tu sao lìa khỏi cảnh sông mê

Tu gắng gìn tâm giữ trọn thề

Tu thoát luân hồi xa tục lụy

Tu bồi linh tánh lại nhàn quê

Tu trừ lục dục thân yên lặng

Tu tịnh chơn nguơn ngũ khí kề

Tu đắc kim thân tròn quả vị

Tu thành Tiên Phật Niết-bàn về.

Tứ Kệ Tĩnh Tâm
Nguồn: Ánh Nhiên Đăng