Chùa quê ấm áp tâm làng

Ủ màu gạch cổ mơ màng bên sông

Qua bao biến động chuyển vòng

Vẫn uyên nguyên chảy một dòng xa xưa

Vẫn còn nét chạm chiều mưa

Tay người thợ khéo khoa khua giữa đời

Dáng rồng cuộn vút mây trời

Âm dương lợp mái hồng tươi thuở nào

Điện thờ Phật Tổ ngạt ngào

Hương trầm tỏa quyện gửi vào lời kinh

Chùa quê tâm đức đượm tình

Khảm trong viên giác bóng hình ngộ duyên…

(Ngàn Thương)