Cửa Thiền 
lắm cửa vào ra
Tâm an: thấy Phật
Tâm ma: thấy Người
Tâm vui: chộp bắt nụ cười
Tâm sân: nghe tiếng chửi Đời sau lưng
Cửa Thiền 
có cổng kín bưng
Không vào được 
cũng đã từng vào trong
Cửa Thiền cửa có cửa không
An nhiên đóng mở
bằng Tâm chính mình.

Tâm Không Vĩnh Hữu