Giận ai soi kiếng thấy liền 
Nhìn khuôn mặt nỗi ưu phiền hiện ra 
Khi vui tươi thắm làn da 
Khi buồn tiều tụy như ma không hồn.

Giận ai tâm cứ bồn chồn 
Chửi la mắng nhiếc đổ dồn người thân 
Môi bầm thâm tím khi sân 
Mắt như lửa đỏ trán nhăn mau già.

Giận làm đau khổ người nhà 
Bà con cô bác thấy là tránh xa 
Giận làm đau khổ thân ta 
Sau cơn nóng giận hiểu ra muộn rồi.

Ta bà nghiệp chướng luân hồi 
Tu tâm dưỡng tánh vun bồi thiện duyên 
Nghe lời Ðức Phật đã khuyên 
Lòng nhân tha thứ cần chuyên tu hành.

Tâm an tâm tịnh tâm lành 
Tham sân si cũng phải đành tránh xa.

(ST)