Thân gái đạo lành rán giữ ghi

Sắc, tài, danh, lợi có ra gì?

Hồng trần giả tạm mau dừng lại

Cực Lạc trường tồn sớm bước đi

Tứ đức thời gian rồi cách biệt

Tam tùng một lúc cũng chia ly!

Chi bằng lánh tục làm Tiên Phật

Khỏi thẹn kiếp đời phận nữ nhi.

Nguồn: Ánh Nhiên Đăng