Xuất gia, xuất giá cũng đồng đi

Hai nẻo khác nhau mới lạ kỳ

Lối đạo trở về nơi tịnh lạc

Đường đời đưa đến chốn sầu bi

Phật Tiên đắc nhập tâm nhàn rỗi

Thê thiếp lâm vào tánh mạng suy

Nữ giới hỡi ai người trí giả

Phu nhơn há sánh với bần Ni?

HAI ĐIỀU TRƯỞNG ĐOẢN

Thân gái đạo lành rán giữ ghi

Sắc, tài, danh, lợi có ra gì?

Hồng trần giả tạm mau dừng lại

Cực Lạc trường tồn sớm bước đi

Tứ đức thời gian rồi cách biệt

Tam tùng một lúc cũng chia ly!

Chi bằng lánh tục làm Tiên Phật

Khỏi thẹn kiếp đời phận nữ nhi.

Nguồn: Ánh Nhiên Đăng