Kẻ đi người đến tựu rồi tan!

Sự nghiệp kinh dinh thể dã tràng

Sanh giữa tình đời càng tủi hận!

Sống trong bể ái nghĩ thầm than!

Bao nhiêu danh lợi tình mơ mộng

Chút xẻo tài hoa cảnh ảo tàn!

Chẳng luận gái trai, già bịnh chết

Vô thường giục thúc tựu rồi tan!

Tứ Kệ Tĩnh Tâm
Nguồn: Ánh Nhiên Đăng