Y vàng phất phới khắp mười phương

Thức tỉnh ai ơi giấc mộng trường!

Bể khổ Ta-bà nơi giả tạm…

Bồng Lai, Cực Lạc thật quê hương

Chơn như bổn tánh trường tồn mãi

Danh sắc tài hoa sự bất thường

Ai sớm kết duyên cùng Chánh pháp

Được về bái Phật ở Tây phương.

Tứ Kệ Tĩnh Tâm
Nguồn: Ánh Nhiên Đăng