Còn trông chi nữa kiếp vô thường

Cuộc giả vì mê phải lạc đường

Sáu nẻo luân hồi càng đảo lộn

Ba đường ác đạo mãi còn vương

Bồng Lai là chốn nơi an hưởng

Cửu Phật từ bi khá dựa nương

Khói đóng đèn lòng lau thiệt sạch

Lần lần sáng rỡ tợ như gương…

Gương chiếu bao la ánh sáng ngời

Đưa người duyên khách giữa dòng khơi

Đường lên qua đến Tây phương cảnh

Nẻo xuống ngục hình khổ lắm ơi!

Khuyên khách đua chen mau tỉnh ngộ

Đeo chi cuộc thế chịu đầy vơi?

Sớm mau phủi hết tâm trần tục

Cửa Phật nương về được thảnh thơi.

Cửa Phật nương về được thảnh thơi!

Pháp môn mở rộng độ người đời

Phong trần nước cuộn ai trồi hụp?

Biển khổ ba đào kẻ lội bơi

Đuốc huệ thuyền từ kề bến tục

Độ người thoát khỏi giữa dòng khơi

Mau mau thức tỉnh đêm trường mộng

Gươm bén lưới trần sớm dứt rơi!

Tứ Kệ Tĩnh Tâm
Nguồn: Ánh Nhiên Đăng