Hủy hoại thiên nhiên tức là con người đang tự tay giết chết chính mình. Trái Đất rồi sẽ ổn, nhưng con người thì không nếu tiếp tục đối xử với thiên nhiên theo cách này.

Trích trong bài giảng: Sự Mầu Nhiệm Có Từ Đâu?