Im lặng không có nghĩa là trống không, mà là một quá trình chờ đợi.

Trái đất im lặng là để tích lũy vàng kim.
Chim ưng im lặng là đang chờ đợi vỗ cánh bay cao.
Ngày đông giá rét im lặng là để mùa xuân đầy màu sắc.

im lang

Im lặng là một loại phẩm chất, một loại tu dưỡng, giúp ước chế bản thân mình, rèn luyện ý chí mạnh mẽ, không kiêu ngạo, siểm nịnh, hình thành đức tính kiên trì, nhẫn nại…