Phù dung sớm nở tối rồi tàn

Cái kiếp con người vắn tợ gang

Phú quý công danh dường lửa nháng

Tồn vong vinh nhục thể mây tan!

Rạp trần ẩn hiện tuồng mơ đoản

Trường thế đeo đai giấc mộng tràng

Bể hoạn chập chờn bao kẻ đắm

Luân hồi sao khỏi mối dây oan.

Tứ Kệ Tĩnh Tâm
Nguồn: Ánh Nhiên Đăng