“Chẳng ai hơn nổi người đã thắng phục dục tình. Người đã thắng phục dục tình không còn bị thất bại trở lại, huống Phật trí mênh mông không dấu tích, các ngươi lấy gì mà hòng cám dỗ được?”

Trích trong bài giảng: Kinh Pháp Cú – Phẩm Phật Đà (Câu 179 đến 182)