“Được sinh làm người là khó, được sống trọn đời còn khó hơn, được nghe Chánh pháp là khó, được gặp Phật ra đời là khó”

Trích trong bài giảng: Kinh Pháp Cú – Phẩm Phật Đà (Câu 179 đến 182)