Trang Chủ Danh mục Kinh Trung Bộ – HT Thích Minh Châu

Danh mục: Kinh Trung Bộ – HT Thích Minh Châu

Kinh Trung Bộ (Majjhima Nikaya)

Dịch giả: Hòa Thượng Thích Minh Châu

Tập Kinh Trung Bộ (Majjhima Nikàya) gồm 152 kinh tất cả, chia thành 3 tập : tập I gồm 50 Kinh đầu, tập II gồm 50 Kinh tiếp và tập III gồm 52 Kinh chót.


Bài mới