Trang Chủ Danh mục Kinh Trung Bộ – HT Thích Minh Châu

Danh mục: Kinh Trung Bộ – HT Thích Minh Châu

kinh luat luan 42

Kinh Trung Bộ 133 – Kinh Ðại Ca Chiên Diên Nhất Dạ Hiền Giả (Mahàkaccànabhaddekaratta sutta)

133. Kinh Ðại Ca Chiên Diên Nhất Dạ Hiền Giả (Mahàkaccànabhaddekaratta sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú ở Rajagaha (Vương Xá), tại Tinh xá Tapoda. Lúc bấy giờ, Tôn...
kinh luat luan 39

Kinh Trung Bộ 132 – Kinh A Nan Nhất Dạ Hiền Giả (Anandabhaddekaratta sutta)

132. Kinh A Nan Nhất Dạ Hiền Giả (Anandabhaddekaratta sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà lâm), tại tinh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Lúc...
phap bao 3

Kinh Trung Bộ 131 – Kinh Nhất Dạ Hiền Giả (Bhaddekaratta sutta)

131. Kinh Nhất Dạ Hiền Giả (Bhaddekaratta sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà lâm), tại tịnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Ở đấy,...
kinh luat luan 14

Kinh Trung Bộ 130 – Kinh Thiên Sứ (Devadùta sutta)

130. Kinh Thiên Sứ (Devadùta sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà viên), tại tinh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Ở đấy, Thế Tôn gọi...
phap bao 2

Kinh Trung Bộ 129 – Kinh Hiền Ngu (Bàlapandita sutta)

129. Kinh Hiền Ngu (Bàlapandita sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà viên), tại tịnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Tại đấy, Thế Tôn gọi...
phap bao 6

Kinh Trung Bộ 128 – Kinh Tùy Phiền Não (Upakkilesa sutta)

128. Kinh Tùy Phiền Não (Upakkilesa sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Kosambi (Kiều-thưởng-di), tại tịnh xá Ghosita (Cu-sư-la). Lúc bấy giờ các Tỷ-kheo ở Kosambi sống cạnh tranh,...
phap bao 12

Kinh Trung Bộ 127 – Kinh A Na Luật (Anuruddha sutta)

127. Kinh A Na Luật (Anuruddha sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà viên), chỗ tinh xá của ông Anathapindika (Cấp cô...
phap bao 4

Kinh Trung Bộ 126 – Kinh Phù Di (Bhùmija sutta)

126. Kinh Phù Di (Bhùmija sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha (Vương Xá), Veluvana (Trúc Lâm), tại chỗ nuôi dưỡng sóc. Rồi Tôn giả Bhumija (Phù-di) vào...
kinh luat luan 27

Kinh Trung Bộ 125 – Kinh Ðiều Ngự Địa (Dantabhùmi sutta)

125. Kinh Ðiều Ngự Địa (Dantabhùmi sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Rajagaha (Vương Xá), Veluvana (Trúc Lâm), tại chỗ nuôi dưỡng sóc (Kalandakanivapa). Lúc bấy giờ, Sa-di Aciravata...
kinh luat luan 18

Kinh Trung Bộ 124 – Kinh Bạc Câu La (Bakkula sutta)

124. Kinh Bạc Câu La (Bakkula sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Tôn giả Bakkula trú ở Rajagaha (Vương Xá), Veluvana (Trúc Lâm), tại chỗ nuôi dưỡng các loài sóc (kalandakanivapa). Rồi...
kinh luat luan 26

Kinh Trung Bộ 123 – Kinh Hy Hữu Vị Tằng Hữu Pháp (Acchariya-abbhùtadhamma sutta)

123. Kinh Hy Hữu Vị Tằng Hữu Pháp (Acchariya-abbhùtadhamma sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà-lâm), tại tịnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Rồi...
phap bao 10

Kinh Trung Bộ 122 – Kinh Ðại Không (Mahàsunnata sutta)

122. Kinh Ðại Không (Mahàsunnata sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú giữa các dòng họ Sakka (Thích-ca), tại Kapilavatthu (Ca-tỳ-la-vệ), ở tu viện Nigrodha (Ni-câu-luật Thọ Viên). Rồi Thế...
phap bao 16

Kinh Trung Bộ 121 – Kinh Tiểu Không (Cùlasunnata sutta)

121. Kinh Tiểu Không (Cùlasunnata sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), tại Pubbarama (Ðông Viên), lâu đài của Migaramatu (Lộc Mẫu). Rồi Tôn giả Ananda,...
kinh luat luan 27

Kinh Trung Bộ 120 – Kinh Hành Sanh (Sankhàrupapatti sutta)

120. Kinh Hành Sanh (Sankhàrupapatti sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tại tịnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Ở đấy Thế...
kinh luat luan 19

Kinh Trung Bộ 119 – Kinh Thân Hành Niệm (Kàyagatàsati sutta)

119. Kinh Thân Hành Niệm (Kàyagatàsati sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tại tịnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Rồi một...
phap bao 16

Kinh Trung Bộ 118 – Kinh Nhập Tức, Xuất Tức Niệm (Kinh Quán Niệm Hơi Thở) (Anàpànasati sutta)

118. Kinh Nhập Tức, Xuất Tức Niệm (Kinh Quán Niệm Hơi Thở) (Anàpànasati sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Ðông Viên (Pubbarama), giảng đường Lộc...
phap bao 6

Kinh Trung Bộ 117 – Ðại Kinh Bốn Mươi (Mahàcattàrìsaka sutta)

117. Ðại Kinh Bốn Mươi (Mahàcattàrìsaka sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tại tinh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Ở đấy, Thế...
phap bao 5

Kinh Trung Bộ 116 – Kinh Thôn Tiên (Isigili sutta)

116. Kinh Thôn Tiên (Isigili sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú tại Rajagaha (Vương Xá), trên núi Isigili (Thôn tiên). Ở đấy Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này...
kinh luat luan 29

Kinh Trung Bộ 115 – Kinh Ða Giới (Bahudhàtuka sutta)

115. Kinh Ða Giới (Bahudhàtuka sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tại tịnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Ở đấy, Thế...
phap bao 11

Kinh Trung Bộ 114 – Kinh Nên Hành Trì, Không Nên Hành Trì (Sevitabba-asevitabba sutta)

114. Kinh Nên Hành Trì, Không Nên Hành Trì (Sevitabba-asevitabba sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, Jetavana, tại tịnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Ở...

Xem Nhiều