Cúng kiến khuyên người chớ sát sanh

Sao mà giết hại vật cho đành

Thú kia cũng muốn cùng ta sống

Bao nỡ đoạn tình hỡi chị anh!

Chay lạt chưởng lòng thương chủng loại

Sạch trong chứa đức giữ tâm lành

Thương đời, Phật để lời trau dạy

Muốn thoát luân hồi chớ sát sanh.

Tứ Kệ Tĩnh Tâm
Nguồn: Ánh Nhiên Đăng