Cảnh hạ giới tuy tuồng tráng lệ

Mà hiểm nguy thật kể không lường

Cảnh này là cảnh thử lòng

Ham mê thì phải mắc vòng tử sinh

Ma vương hiện nguyên hình đẹp đẽ

Phỉnh giác quan là để mê người

Làm mê tâm trí mà chơi

Gạt người rồi lại bỏ người bơ vơ

Con phù du hững hờ nào biết

Thấy bóng đèn thì quyết nhảy vô

Thương thay chết héo chết khô

Dĩa dầu hôm nọ là mồ phù du

Gặp Ma vương phải toan  kềm chế

Kéo mà làm nô lệ Ma vương

Bể trần nhiều nỗi thảm thương

Chúng sanh chìm nổi trong đường say mê

Ai muốn được trở về tiên cảnh

Thì mau mau xa lánh chúng ma

Đừng cho chúng ở trong nhà

Thanh tâm quét sạch lòng tà trước khi

Ngoài thì giữ nghiêm trì trai giới

Trong thì lo khêu gợi đèn lòng

Muốn nương thuyền giác qua sông

Coi chừng sóng sắc giữa dòng đáng ghê

Biết bao cội Bồ-đề sụp đổ

Vì chúng ma cám dỗ gạt lường

Muốn mau về đến Tây phương

Chớ nên tríu mến mà vương nghiệp trần

Đây đã lắm ân cần nhắc nhở

Vướng vô rồi khó gỡ lắm đa

Muốn làm Tiên Phật hay Ma

Đường thăng nẻo đọa do ta tự lòng.

Tứ Kệ Tĩnh Tâm
Nguồn: Ánh Nhiên Đăng