Người ở phương xa, Phật ở gần
Tâm an điều phục vững báu thân
Mai sau không thẹn đời tu niệm
Chuyển hóa nghiệp trần đoạn mê tân…

Nụ hoa vừa nở tinh khôi
Giọt sương trong nắng bồi hồi gió lay
Đời dù trăm đắng ngàn cay
Quay về nương tựa Như Lai nhiệm mầu.

(ST)