Bài pháp thoại Ai Nhấc Được Tảng Đá Phần 2 do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Chùa Hải Đức, ngày 10.2.2019

Bài liên quan