An toàn giao thông vì hạnh phúc con người – TT. Thích Nhật Từ – wWw.ChuaGiacNgo.com
Giảng tại cơ sở sinh hoạt tạm chùa Giác Ngộ, ngày 02/11/2014

Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://chuagiacngo.com/media/play-an-toan-giao-thong-vi-hanh-phuc-con-nguoi/

Bài liên quan