Ba Pháp Ấn – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Pháp Ấn – Nha Trang, ngày 30-09-08.

Bài liên quan