Bài pháp thoại Buông do Thầy Thích Pháp Hòa & Thầy Thích Minh Thành thuyết giảng tại Tu Viện Tây Thiên (Canada), ngày 06-08-2018

Bài liên quan