Bài pháp thoại Chẳng Hy Cầu, Tham Luyến do Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Tu Viện Trúc Lâm (Canada), ngày 01-04-2018

video