Cơn sốt Obama: Giấc mơ Mỹ và Việt Nam – TT. Thích Nhật Từ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 29/05/2016.

Bài liên quan